Klachten en privacystatement

Klachten


Als je klachten hebt, bijvoorbeeld over de behandeling, de gekozen werkvorm of mijn bejegening, dan bespreek je die in eerste instantie met mij in de behandelsessie. Vaak is het een onderdeel van het therapieproces om negatieve gevoelens te ervaren aan de therapeut, deze te uiten en te onderzoeken. Mochten de klachten echter blijven bestaan dan kun je je wenden tot de klachtencommissie van de LVVP via www.lvvp.info


Privacystatement


Praktijk psychotherapie Sleegers, gevestigd te Den Bosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53226275, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe S.H.L.P. Sleegers met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


1. Toepassing


Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Psychotherapie Sleegers persoonsgegevens verwerkt:


 • (potentiële) patiënten


 • bezoekers aan de Praktijk Psychotherapie Sleegers


 • deelnemers aan bijeenkomsten van Praktijk Psychotherapie Sleegers


 • bezoekers van http://www.praktijk-psychotherapie-sleegers-denbosch.nl/


 • alle overige personen die met Praktijk Psychotherapie Sleegers contact opnemen of van wie Praktijk Psychotherapie Sleegers persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar (eventuele) medewerkers.


2. Verwerking van persoonsgegevens


Praktijk Psychotherapie Sleegers verwerkt persoonsgegevens die:


a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;


b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;


3. Doeleinden verwerking


  Praktijk Psychotherapie Sleegers verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


  a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;


  b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;


  4. Rechtsgrond


   Praktijk Psychotherapie Sleegers verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:


   a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;


   b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;


   c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;


   d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.


   5. Verwerkers


   Praktijk Psychotherapie Sleegers kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Psychotherapie Sleegers persoonsgegevens verwerken. S.H.L.P. Sleegers sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.


   6. Persoonsgegevens delen met derden


    S.H.L.P. Sleegers deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Psychotherapie Sleegers deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.


    7. Doorgifte buiten de EER


     Praktijk Psychotherapie Sleegers geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagtPraktijk Psychotherapie Sleegers ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


     8. Bewaren van gegevens


     Praktijk Psychotherapie Sleegers bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Psychotherapie Sleegers hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:


     a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;


     b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;


     c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;


     d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;


     9. Wijzigingen privacystatement


     Praktijk Psychotherapie Sleegers kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Psychotherapie Sleegers gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


     10. Rechten, vragen en klachten


     U hebt het recht Praktijk Psychotherapie Sleegers te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u telefonisch contact opnemen met Praktijk Psychotherapie Sleegers op nummer 06-573.574.21 of een email te sturen naar het u bekende e-mailadres.


     Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Psychotherapie Sleegers persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met S.H.L.P. Sleegers. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).